Liitumisvorm

Taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

1. Liituva kinnistu aadress

2. Kinnistu omanik / valdaja

3. Hoonestus

4. Liitumine

5. Veekasutus

6. Reovee ärajuhtimine

7. Reovee reostusnäitajad

Üldine

Lisatud failid
TAOTLUS.docx